: צַטֶטֶת

: ארכיון

יש למנות אחראי יהודי לעובדים ערבים

, 05 ליוני 2005