צַטֶטֶת

ארכיון לחודש יולי, 2001

הבדואים פוליגמיסטים צמאי-דם שלא יודעים להוריד את המים בשירותים

, 20 ליולי 2001