2002 רבמצדב 12 ,ג"סשת תבטב 'ז ישימח םוי
חדשותכלכלהגלריהספורטהעיתון המודפסמדריך טלוויזיהארכיון הארץלא רואים עבריתדף הביתתמיכה ושירותחלון החדשות של הארץwww.haaretz.com
ספדומה ןותיעה
ןושארה דומעה
םויה תושדח לכ
ץוח תושדח
םירמאמ
תובתכ
םוליצ ןמוי
תכרעמל םיבתכמ
הלכלכ
ןוהה קוש
הירלג
טרופס
ישיש םוי ןויליג
תורפסו תוברת
ישיש םוי הירלג
םיפסומ
ץראה ףסומ
ן"לדנ ףסומ
םירפס
תואירב ףסומ
ףלוחה עובשה
תימויה הרוטקירקה
ץראה תונש 84
םוריח תויונרות
תובתכ << תספדומה הרודהמה
12/12/02 04:17 - ןורחא ןוכדע
רטאיכיספ םע ךתוא שיגפי תותדה דרשמ ?תמלסאתה
יזגלא ףסוי תאמ
הרכה עונמל ידכ םתלוכיבש לכ םישוע תותדה דרשמו םינפה דרשמ
םשרמ ידיקפ .ימלסומ םע ונתחתה וא ומלסאתהש םידוהימ תימשר
םישרודו יערשה ןידה תיב יכמסמב םיקפתסמ םניא ןיסולכואה
תותדה דרשמל םינופה .תותדה דרשממ תד תרמה לע הדועת םימלסאתמהמ
םה םפוסבש ,םירוטרטו תולפשה ,עונכש תונויסינ לובסל םיצלאנ
ץ"גבל רותעל תמייאמ חרזאה תויוכזל הדוגאה .םולכ אלב םיאצוי
םינפה ידרשמ .ישי ילא ,םינפה רש
תויוכזל הדוגאה תנעוט ,תותדהו
תוכזב השק העיגפ םיעגופ ,חרזאה
ורחבש םיחרזא לש ןופצמו תד שפוחל
םאלסיאל תודהימ םתד תא רימהל
(ןור ןולא :םולצת)
היידוהי השא ,'ג הסנמ םישדוח העבש רבכ
ימלסומ רבגל האשינש ץראה םורדמ
הל קיפנהל תותדה דרשמל םורגל ,המלסאתהו
'ג .ליעוה אלל ךא ,תד תרמה לש הדועת
ידוהיה יתדה דסממהש םושמ המלסאתה
םיאושינ תכירע רשפאמ וניא םויכ לארשיב
תרשאמה הדועתה .הנוש םתדש גוז ינב ןיב
דרשמ דימעמש יאנת איה תדה תרמה תא
.םיאושינהו תדה יוניש םושירל םינפה

לע םיטלשנה ,םינפה דרשמו תותדה דרשמ
לש םפקותב ריכהל םיברסמ ,ס"ש ידי
תודהימ תד תרמה לש ןיד יקספו תודועת
ךכו .םייערש ןיד יתב םיאיצומש םאלסיאל
לש םיאושינ םושיר הנתמ םינפה דרשמ
ואשינו ומלסאתהש לארשי תויחרזא תוידוהי
ןב רובעב תוחרזאתהל תושקבו ,םימלסומל
,םילארשי םיחרזא םניא הלא םא ןגוז
יניינעל דרשמהמ תד תרמה רושיא תאצמהב
.ותוא תתל םיברסמש ,תונברהמ וא תותד

הברה שי הומכ - דיחי וניא 'ג לש הרקמה
םירוטרטלו תבחסל ףסונב .םירחא
,תודועתה ישקבמ םירבועש םייטרקורויב
ורזחיש ידכ םידבכ םיצחל םהילע םילעפומ
םיאשונ םניא םיצחלהשכ .םתד תרמהמ םהב
תנעט וז - קוחה תוארוהמ םימלעתמ טושפ םידרשמה ינשב םינוממה ,ירפ
.םיברוסמ העברא לש םמשב ץ"גב-םדק ךילהב החתפש ,חרזאה תויוכזל הדוגאה
.ףשחיהל םיששוח רבדב םיעגונה

רוזאב ןיסולכואה להנימ תכשלל ,'ר הגוז ןב םע ,'ג התנפ הנשה יאמ ףוסב
ינפל הגיצה 'ג .התד תרמה לע עידוהלו םהיאושינ תא םושרל ידכ םהירוגמ
.התומלסאתה תא רשיאש יערש ןיד תיב לש ןיד קספ ןיסולכואה םשרמ דיקפ
ןיד תיבמ תד תרמה תדועת גישהל 'גמ עבתו הזה ןידה קספב קפתסה אל דיקפה
הדיקפה ,םילשוריב תותדה דרשמל גוזה ינב ונפשכ .תותדה דרשממ וא ינבר
הלוע ךכ ,וז החישב .השאה םע תודיחיב רבדל השקיב וחחוש המעש הריכבה
תא התנמו התד תרמהמ הב רוזחל 'ג תא ענכשל הדיקפה התסינ ,ץ"גב-םדקהמ
.תימלסומה תדל האוושהב תידוהיה תדה תולעמ

תד תרמהל השקבה ספוט תא תותדה דרשמב האלימו התעד תא התניש אל 'ג
הדעו ןודת השקבב יכ ,רמאנ גוזה ינבל .םישורדה םיכמסמה תא הפריצו
יכ אדוול הדיקפתש ,רטאיכיספמו ילאיצוס דבועמ ראשה ןיב תבכרומה תדחוימ
,םהל רהבוה דוע .רז םרוג לש ותעפשהב וא הייפכב התד תא הרימה אל 'ג
קרו ,יצחו הנשל הנש יצח ןיב ךשמיהל םילולע הרושיאו השקבב ןוידהש
תרמה םושיר םייולת הבש - תד תרמה תדועת לבקת םא עירכהל לכות הדעווה
הנאב ד"וע טסוגואב התשעש רוריב .םינפה דרשמ ידי לע היאושינו התד
תותדה דרשמ לש תיטפשמה הקלחמב חרזאה תויוכזל הדוגאהמ הנראדב-ירגש
םדיק אל ,תדה תרמה תדועת תאצוהב בוכיעה רשפ לע ,הריכבה הדיקפה לצאו
.'ג לש הניינע תא

תדועת לבקל ידכ םינפה ידרשמב םימושירל וקקזנ 'רו 'ג גוזה ינבש רחאמ
םיאושינב םעפה ,שדחמ ואשינ םשו הירגלובל ועסנ םה ,התנכשמל תואכז
דרשמב ןיסולכואה להנימ שארל םניינעב תשדוחמ היינפ ,רבוטקואב .םייחרזא
.הנעמ אלל הרתונ ,'זדג לצרה ,םינפה

תדחוימ הדעו

עובשכ .יערש ןיד תיבב 'ס םלסאתה הנשה לירפאב ,ומע םירומשה םימעטמ
לע עידוהלו ומש תא תונשל ידכ ןיסולכואה להנימ תכשלל הנפשכ ,ןכמ רחאל
סחייתה הכשלב דיקפה - יערשה ןידה תיב תדועת תא גיצמ אוהשכ ,ותד תרמה
יכ הנענ אוה ,דיקפ ותוא לע הנוממה לצא ךכ לע ןנולתהשכ .תוסגב וילא
.םילשוריב ינברה ןידה תיבמ הדועת גיציש רחאל קרו ךא םשרית ותד תרמה
תותדה דרשמל הנפוה אוה ,וירוגמ רוזאב ינברה ןידה תיבל 'ס הנפשכ
עמש אוה םגו ,'ג תא השגפש הריכב הדיקפ התוא ול התפיצ ןאכ .םילשוריב
דבוע הב םיפתתשמ ,'ג לש הרקמב ומכש) תדחוימ הדעו ןודת ותשקבב יכ הנממ
.(רטאיכיספו ילאיצוס

תעגופ הדעוול ותיינפ םצעשו ישפוחה ונוצרמ םלסאתה אוהש 'ס עידוה הבוגתב
םושרל לכוי אל תדחוימה הדעווה רושיא ילבש חכונשכ ,הרירב תילב .ודובכב
.הדעוול תונפל םיכסה ,ותד תרמה תא

היינפש רחאל .ןורחאה עגרב ולטוב הדעווה םע השיגפל ועבקנש םידעומ השימח
הדוגאה חוכ תאב התנפ ,הליעוה אל תותדה דרשמב הריכבה הדיקפל תרזוח
ד"וע ,תותדה דרשמב תודעה ףגא להנמ לא טסוגוא שדוחב חרזאה תויוכזל
הדעווה ינפב בצייתיש ילב 'סל תד תרמה תדועת איצוהל השקבב ,רלשרה יסוי
איצמהל ונממ השקיבו ןופלטב 'סל הריכבה הדיקפה התנפ הבוגתב .תדחוימה
אלל ורתונ רלשרה ד"ועל תורוכזתו תרזוח היינפ .יאבצ תורישמ רוטפ תדועת
.הנעמ

ןיסולכואה להנימ תכשלל הנראדב-ירגש ד"וע בוש התנפ ,טסוגואב ,ליבקמב
תדה תרמה תדועת לש הפקותב םיריכמ ןיאש לע הלבקו 'ס לש וירוגמ רוזאב
.ולש תדה שפוחב העיגפה לעו יערשה ןידה תיבמ תוכמסבו קוחכ לביקש
ורבע םישדוח העבש .תותד יניינעל דרשמל הכשלה ותוא התנפה בוש הבוגתב
תא גישה אל הכ דע ךא ,ותד תרמה תא םושרל הנושארה םעפב 'ס שקיב זאמ
.ושקובמ

.םילשוריב יערש ןיד תיבב הנשה ראוני שדוחב המלסאתה ,24 תב הריעצ ,'א
ימלסומ רבג םע התייחש םושמ אל םלסאתהל הטילחה יכ ,הריבסה איה עובשה
האלמה יתוכז ,יאמצע םדאכ" .הלש תמאה תא םאלסיאב האצמש םושמ אלא
ןופלטב הרריב 'אשכ ,סראמב .הרמא ,"רבסה דחא ףאל תבייח ינניאו םלסאתהל
איה ,התד תרמה םושירל ךילהה לע םילשוריב ןיסולכואה להנימ תכשלב
תולפשהו םירוטרט עסמ הזיא הרעיש אל איה .םילשוריב תותדה דרשמל התנפוה
הנידמב ,תימיטיגלה" התשקב החדית םג תאז לכ רחאלשו ,רובעל ץלאית
."תימלסומכ תויחל ,תישפוח

הריכב הדיקפ התואל 'א השיגה תותדה דרשמב הנושארה התשיגפב התשקב תא
הילע יכ העמש םשו ,תותדה דרשמל 'א הרזח אובל הרחיא הבושתהשכ .דרשמב
םעפ לכבו ,תותדה דרשמב 'א הרקיב םימעפ שש .תדחוימ הדעו ינפב בצייתהל
דבוע ,ןיד ךרוע ,ברכ םמצע תא וגיצהש םישנא - רחא םדא םע השגפנ
הב רוזחל הענכשל שקיבו התוא רקח ורותב דחא לכו - רטאיכיספ ,ילאיצוס
םעב תדגוב תא" תורבודה תחא הב החיטה ,הענכשל וחילצה אלשכ .תדה תרמהמ
הניאש ךכב תרקשמ איהש ,הב ורעג דוע ."ךלש אמאה תא תאנוש תא"ו "ידוהיה
יברע םע תשגפנ איהש - הירחא בקעמ רחאל םמצעב וליג םהש המ תא תפשוח
.ימלסומ

ןיסולכואה להנימל חרזאה תויוכזל הדוגאהמ ןידה תכרוע התנפשכ ,רבוטקואב
אל התד תרמהל 'א לש התשקב יכ ,הל רמאנ בוש ,'א לש הניינעב םילשוריב
ירה הלאו - תונברהמ וא תותדה דרשממ הרמה הדועת איבת אל דוע לכ לפוטת
וז הבושת לבקל השקב .יערשה ןידה תיב איצוהש הרמה תדועתב םיקפתסמ םניא
.התנענ אל בתכב

המכ הז ורידסהל החילצמ הניא איה לבא ,רתוי טושפ הארנ 'ק לש הניינע
םה .לארשיב םייח םיינשה .ירצמ חרזאל 'ק האשינ '97 רבמטפסב .םינש
ותוחרזא תא םהירוגמ רוזאב ןיסולכואה להנימ תכשלב רידסהל ושקיב
רבוטקואב .השקבה תא לבקל הבריס הכשלה תדיקפ ךא ,לעבה לש תילארשיה
ףרוצו השקבה השגוה בוש ,חרזאה תויוכזל הדוגאה תוברעתה תובקעב , 2001
הדובעו הייהש תרשא לעבה לביק דמעמ ותואב .ירצמה םיאושינה הזוח הילא
לש תוהזה תדועתב .םישדוח השולשב דוע הרשאה הכראוה ךשמהבו ,הנש יצחל
םג 'ק ."רוריבב" אלא "האושנ" םשרנ אל ,ישיאה דמעמה ףיעס דיל ,'ק
תרמה לע הדועתו היאושינ לע לארשיב יערש ןיד תיבמ ןיד קספ גיצהל השרדנ
םושירל גוזה ינב תשקבב לופיטל יאנתכ הלא לכ - תותדה דרשממ תד
.םיאושינ

ןידה תיבמ ןיד קספ ןיסולכואה להנימל הגוז ןבו 'ק וגיצה הנשה ראורבפב
דרשממ התד תרמהל רושיא איצמהל הבריס 'ק .םהיאושינ תא רשאמה יערש
םושירל השקבל תיטנוולר הניאו תיקוח הניא וז השירד התעדלש רחאמ תותדה
.היאושינ

תא ךיראהל ןיסולכואה םשרמ תכשלמ הגוז ןבו 'ק ושקיב רשאכ ,ינוי עצמאב
ירחא קרו םיכמסמ שיגהל בוש ושרדנ םה ,לעבה לש הדובעהו הייהשה תרשא
הפקות גופי רשאכש םהל רהבוה הרשאה תכראה דמעמב .םתשקב התנענ םיישדוח
עבק לש דמעמ תלבקל תושקבה ולפוטי אל םגו ךראות אל איה בורקה סראמב
.תותדה דרשממ תד תרמה תדועת וגיצי ןכ םא אלא ,םיאושינה םושירו

תוינידמב החשקה

ללגבו יתרבח ץחל ללגב ףשחיהל םיששוח ,םבצמב םירחאו ,הלא םישנא
די" לשמל ומכ ,םיידוהי םייתד םינוגרא םימייק לארשיב יכ ,העידיה
םניא םקלח ."העימטמ הלצה" םינכמ םהש המ ןעמל יולגב םילעופה ,"םיחאל
.וז הרטמ תגשהל םהינימל ץחל יעצמא תטיקנב םילחוב

םיצ"גבה תקלחמ תלהנמל חרזאה תויוכזל הדוגאה התנפ םייעובשכ ינפל
,'ג לש םירקמה תא הינפל הגיצהו ,לדנמ תנסא ד"וע ,הנידמה תוטילקרפב
ךותמו ןיד לכל דוגינב ,תותדהו םינפה ידרשמ ,הדוגאה תנעטל .'קו 'א ,'ס
דובכל ,ןופצמו תד שפוחל תוכזב השק העיגפ" םיעגופ ,תוכמסמ הגירח
הדוגאה ."םאלסיאל תודהימ םתד תא רימהל ורחבש םיחרזא לש ,ןויוושלו
לע םיאושינו תד תורמה םושרל הלשממה ידרשמ ינשל הרות תוטילקרפהש השקיב
ומכ קוידב תירוביצ תדועת םיווהמה ,םייערש ןיד יתב לש ןיד יקספ סיסב
ואו תד ימעטמ הילפא לש דבכ ששח הלעי ,תרחא ;ינבר ןיד תיבמ רויג תדועת
.ראוני תליחת דע בישהל הרומא הנידמה תוטילקרפ .םואל

בישת הנידמה תוטילקרפש ,דרשמה תרבוד הרמא םינפה דרשמל היינפ תובקעב
.הרצק התיה תותדה דרשמ תרבוד תבושת םג .םדאה תויוכזל הדוגאה תיינפל
."אשונב להונלו (הרמה) תיתדה הדעה תדוקפל םאתהב לעופ" דרשמה יכ ,רמאנ
לש םתד תרמהל עגונב תינורקעה ותוינידמ תא גיצהל בריס תותדה דרשמ
.םידוהי

םחורל ןיבמ אקווד אוה יכ ,ריבסה ומש םוליע לע רומשל שקיבש יתנוכש בר
ינפב םילושכמ רופס-ןיא םימירעמה םינפה דרשמו תותדה דרשמ ישאר לש
,רמא ,"ךכ ידי לע" ."םתמשנ תא דבאלו םתד תא רימהל" םישקבמה םידוהי
הליג קיתו יערש ןעוט ."דואמ לודג הווצמ השעמ םישוע םידיקפ םתוא"
תורמה םושירב םילודג םיישקב לקתנ אל אוה תודחא םינש ינפל דעש ,עובשה
ינפל דע ,דיעה ,ונויסינמ .םייערש ןיד יתב ידי לע ועבקנש םיאושינו תד
ןיד תיבב וא תותדה דרשמב עומיש ךרענ ותד תא רימהש ידוהיל םינש שולשכ
ןמז .דעצהמ ואינהל ןויסינבו ישפוחה ונוצרמ ןכ השעש ענכתשהל ידכ ,ינבר
אוה םימיוסמ םירקמב .הרמה תדועת םדא ותואל הנתינ עומישה ירחא רצק
יוטיבל האבה החשקהה ,יערשה ןעוטה תכרעהל .אבצהמ רושיא איבהל שקבתה
רסוח תריוואמ תעפשומ םינפה דרשמו תותדה דרשמ דצמ תונורחאה םינשב
.הנידמב םויכ תררושה תונלבוסה
Online טרופס | Online הירלג | Online הלכלכ
רתאה ןונקת | תורישו הכימת | ץראה ןויכרא | ןושאר דומע - תספדומה הרודהמה | רתאל המשרה
All rights reserved Ha'aretz   ©  "ץראה" , תורומש תויוכזה לכ