תורישו הכימת

דחוימ רוקיס

ןויכרא

טרופסה רתא

תושדחה רדח
תספדומה הרודהמה
2001 לירפאב 6 ,א"סשת ןסינב ג"י ישיש םוי
?היצזינולוק-הד תירבעב םירמוא ךיא ,אבס
חלש זוע תאמ
1965 ,ןענכל הליהת ריש ,לטסק השמ
אבס תא עמוש ינא ןורכיזל בישקמ ינאשכ
,ימא ,ותלכ םש תא ,לשמל ,רמוא ילש
סירלופ תוירגיס לש לותנמ .הנליא :ערלמב
לע שבגתמ 777 ידנרב קובקב ,רדחב טשופ
ילש אמא .ריקה תא םיסכמ םירפסו ,ןחלושה
ליגב הל קבדוהש ירבעה םשה תא הבהא אל
דוע .הנאיל ,ירוקמה המש םוקמב ,הנומש
,ותייגהב התוא ונקיתש הבהא אל ךכמ רתוי
לבא .ליעלמב ,הנליאכ המצע תא הגיצה איה
ןוכנ המ עבק ,אל המו ןוכנ המ עדי אבס
,טטצל בהא ,ונב ,יבאש רישב .אל המו
היה קדצהו / קדצה היה תישארב" :בתכ
."ידמע

רקבל הברה אל .וייחב יורש היה אבס
.ולצא רקבל וניברה אל ונא ףאו .ונלצא
םירבח ,םיבורק ךרד וילא יתעדוותה
םיכרצל ירבע םילמ רצוא הנבו טקיל ךיא .תוטודקנא יל ורפיס .םירפסו
רצי ךיא .םיטסירורטה וירבח ובתכש "חודקאה" תרבוח תא ךרעשכ ,םייאבצ
יל ורפס .תיכ"נתה "יווחטמ" לש תויתוא לוכיש ,"חווט" הלמה תא ךכ םשל
ימ קרש ריהצהו יאנותיע ןויארב ונושלב לשכ ךיא .שידיי עדיש שיחכה ךיא
.השרווב דלונ ירה אוהו ;יתימא ילארשי תויהל לוכי לארשיב דלונש

,ההובג םימעפל ,תקיודמהו הרישעה ןושלב .תיבה לע התרש ותוחכונ
םגו .םלועה תא תרציימ הפשהש העידיב ,םילמ יקחשמל הבהאב ,ונרבידש
דרשמ קינעמ םויה דע .ונלש "תינענכ"ה וא ,"תירבע"ה וא ,תילארשיה תוהזב
."ירבע :םואל" םושר ןהבש תוהז תודועת ,דבלב ונלו ,החפשמה ינבל םינפה
(!) ץ"גב תקיספ ףא לע ,הלאכ תודועת םיקיזחמ ,םהיניב ינאו ,ונתאמ המכ
היגליווירפ ןימ ."ידוהי"ל תפדרנ הלמ אלא הניא "ירבע" יכ העבקש ןיינעב
םודא ףיעצ תוטעל תדחוימ תושר ,הילגנאב דיגנ ,ומכ ,וזכש תירוטסיה
תד איה תודהיהש ,םילארשי ונחנאש ,ךר ליגמ ,יל רבסוה .הכלמה תוחכונב
םע תבקונו השק תקולחמכ רקיעב יתנבה תיטבשה ונתוכייתשה תא .ונירוחאמו
םייתדה םע ינבצע רבש ,ונתוהזבו ,תיתימאה התוהזב ריכהל תברסמה הנידמה
.םהינימל םידוהיהו

ןיינע הלוכ .התובישחב טיעמהל וישכע שקבמ לבא ,תאזה תקולחמב ריכמ ינא
ומכ תממעשמ .םמצע ןיבל ןיטסלפב םידוהיה םיטסינולוקה ןיב ןויד ,ימינפ
לש סומלופה ומכ הרקעו תטהול .םיקודאל םינוליח ןיב תימינפה תקולחמה
םיטסירפסנרט ןיב הרואכל תקולחמה ומכ .תונויצ-"טסופ"ה לע ןורחאה רושעה
ןיב ,חוכיו לש אווש גצמ ,םנורגב םולשה תוממורש המחלמ יעשופל םייולג
לוענל ,לובגה תא רצבל ,רעשה לע רומשל דחא ףוגכ םיבצייתמש םיביכר
.תיבל ץוחמ םיטילפ ינוילימ השימח

הנופ ,והנשמל דחא םיחצור לשממ ןיב רבעמה תפוקתב ,הלא םילפא םימיבו
,"ץראה" ,יתייעבה ודמעמ לע דמלמ ודבל ומש ףאש - ןותיעב ךרוע ילא
לדתשמ ,יחכונה חבטה תישאר זאמש ןותיע ותוא ,וב דבע אבס םעפש ןותיע
,יניטסלפ רבחמ תאמ דחא רמאמ ,ולש םירמאמה דומעב ,עובש ידמ סיפדהל
?םה הפיאמ המל ,םיניטסלפ םוקמב "םיאניתשלפ" בותכל שקעתמש ןותיע
.ותומל הנש םירשע ןויצל ,אבס לע והשמ בותכל יתוא ןימזמו - ?הניתשלפמ
.היכרגילואה ינב ,יתומכשלו יל תונמוזמש הלאמ ,תאזכ היגליווירפ ןימ
אדוול וליפא ,םתוא לואשל לוכי ינאו ,תוירפסב םייוצמ ילש אבס לש וירפס
תויגליווירפ ןתואמ תחא דוע ,וילע הרבוחש היפרגויבב םיירוטסיה םיטרפ
.בשוח ינא המ רמולו ...'וכו

תקיחמב דרפה ילבל ךורכ תוידוהיה תויוהזה תא קוחמל ףחדהש בשוח ינא
םינויצה לש תקבחמה המלשהב דרפה ילבל ךורכ אוהש בשוח ינא .םיניטסלפה
הכז הזה ףחדהש בשוח ינא .יברעה םלועהמו הפוריאמ םידוהיה תקיחמ םע
בורק הכ ,הפשל דחוימ שיטפ םע םזישאפ - ילש אבס יפמ ינוציק טנאיירוול
טקיורפה תא ןייפאמ אוה לבא - הנממ קתונמ הכו ,'תעבה תייגולואדיאל
תא קיחדהל הפיאשב דרפה ילבל ךורכ .םויה דעו ותישארמ ,ולוכ ינויצה
.לארשי תנידמ אוהש לודגה ינתאה רוהיטה

לוקב רבדל ,םילארשיה ,ונלש גהונב םג לעופל אצוי הזה ףחדהש בשוח ינא
ןפואב בישקהל אל ."-ש ןיבהל הכירצ תא"ב ונירבד תא חותפל ,ןקתל ,םר
לעש םיטילפל בישקהל אל רקיעבו ,תוכמב םייאמ אלש ימל בישקהל אל ,יללכ
וא "םירבצ" ,"םינענכ" וא "םילארשי" ,ןכאו .םייח ונא םנברוח
?םוקמה ינבב ןיחבנ םא םיימוקמכ ונמצע לע בושחנ ךיא ,"םילחנתמ"

םדוק ,םישולשה תונשב ובתכנ ,ןאכ יתוא םיניינעמה הלא ,יבס לש וירישמ
.תובישח םהל סחיי אוה לבא ."תקולחמ"ל םדוק ,תינענכה היגולואדיאל
תדחוימ הילימיסקפ תרודהמב רואל םתוא איצוהו שדחמ םתוא ךרע 1969-ב
שולש הנה ."ברח יריש" תרתוכה תחת ,לבגומ םיקתוע רפסמב ,ודי בתכב
המוח ילע (...) !בקר !בקר" :"םד יריש רשע םינש" רעשה ןמ תואמגוד
ילהוא םיממוז רוחשב" ;("ךלאשי יכ") "םעמ רוביג ספו / !בצינ ירכונ
רדק ןב ינומלא טטושמ קקוש (...) / לארשי תמדא לע רזהו (...) / רדק-ןב
(...) / רדק-ןב ינומלא דדוגתמ דקוש (...) לארשי תמדא לע רצהו (...) /
"שבוכל - הנתינ ץראו" ;("ןוזרפ" ךותמ) "רקודמ יוג תא םתאצמו ,רקבל
.("הזוהל" ךותמ)

.בחרמב תובלתשה םיארוקש המ ..."לארשי תמדא לע ירכונ" ..."רזה"

םימלוהש םיריש .ן"לדנה יליאלו קשנה ינרציל תוריש תריש ,לזגל ללה יריש
.תונושארה םירשע תא םימלוה םהש יפכ תונורחאה םינשה םירשע תא

לע ,השרווב ותודלי לע .ילש אבס תא לואשל הצור יתייה םיבר םירבד
םישומיש לע ,תונמואל לע ,םישנל סחיה לע ,אתבס לע ,11 ליגב הריגהה
ינא ותא חחושל הצור יתייהש תוחישה תא .ןורשכלו דמעמל אוצמל רשפאש
.ימצע םע להנמ

.הפק תיבב ,ביבא-לתב םיבשוי ונחנאש דיגנ

?היצזינולוק-הד תירבעב םירמוא ךיא ,לאוש ינא ,אבס

.הפי הנמ .לוזה ידנרבהמ ונל גזומ אוה

?תיברעב וא ?שידייב בותכל םעפ תבשח ,אבס

בתוכו יח ,ל"ז חלש ןמח לש ונבו שוטר ןתנוי לש ודכנ ,חלש זוע
.קרוי-וינב
:האבה הבתכה
גולואידיאה .ררושמה
:תמדוקה הבתכה
ןב לש ויתונורכיז
תושדח
ץוח תושדח
םירמאמ
תובתכ
תכרעמל םיבתכמ
ישיש םוי ןויליג
הלכלכ
ןוהה קוש
הירלג
תוצלמהו תורוקיב
טרופס
תורפסו תוברת
ן"לדנ ףסומ
תואירב ףסומ
טנרטניא ןטפק
םירפס ףסומ
השדח הלכלכ
ץראה ףסומ
תיבה ףדל רוזח
ץראהב ףלוחה עובשה
םויה תושדח | ץוח :תושדחה רדח | הלכלכ :תושדחה רדח | הביבסו עדמ ,תואירב | רודיבו תוברת
תורתוכה לכ|בחרנ רוקיס תיירפס|ןייל-ןוא טרופס|תספדומ הרודהמ - תושדח
"ץראה" ןותיעל תורומש תויוכזה לכ ©